Onze visie op het meerjarenplan

Op 31 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

In ons volgende huis-aan-huisblad nemen we het meerjarenplan van het stadsbestuur onder de loep. In dit artikel graven we nog wat dieper in de voorstellen die de meerderheid op tafel gelegd heeft. Een meerjarenplan opstellen is geen eenvoudige klus. Het gaat om knopen doorhakken en overeenkomsten zoeken tussen verschillende partijen. Daaruit moet dan een
duidelijke visie voortvloeien, die de uitdagingen voor Herk-de-Stad in kaart brengt en creatieve oplossingen aanreikt. Tot onze ontgoocheling stellen we vast dat die taak voor de huidige coalitie te moeilijk bleek. Het meerjarenplan geeft geen duidelijk beeld van de noden en behoeften in onze gemeente en bevat geen krachtige beslissingen. Het blijft bij een vage en aarzelende tekst. Hieronder overlopen we de belangrijkste thema's die in het meerjarenplan aan bod komen: 

Groene gemeente

Het bestuur geeft aan in de toekomst een beter ruimtelijk beleid te willen voeren. Op die manier wil men de druk op de open ruimte verminderen. In het plan staat dat het bestuur dit wil uitwerken in een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Herk-de-Stad. De N-VA vindt het belangrijk dat onze gemeente een mooie, groene gemeente blijft. We zijn echter ongerust dat de Herkenaren nog jaren zullen moeten wachten op concrete maatregelen om onze waardevolle natuur te behouden. Ondanks het feit dat onze gemeente belangrijke natuurgebieden op haar grondgebied heeft, komt het gemeentelijk natuurbeleid nauwelijks aan bod in het plan. We vernemen enkel dat het bestuur meer bomen wil planten en bestaande bomen wil beschermen. Maar het is voor het bestuur vooralsnog onduidelijk wat, waar en wanneer. Het plan is ook om één trage weg per jaar te openen, maar ook hier noch timing, noch budget. En tenslotte is er ook nog de belofte van een extra klimaatplan. Dit thema is duidelijk niet af. 

OCMW en sociaal beleid

Het vorige beleid zette sterk in op de activering van werklozen. Het enige nieuwe voorstel in het meerjarenplan is dat een externe partner voor de gemeente jaarlijks een buurtproject zal opzetten voor 30 000 euro per jaar. Dat vinden we een grote uitgave en dat zal onze fractie met argusogen opvolgen. Zeker omdat er helemaal niet bepaald is waar die projecten zullen ontstaan, hoeveel mensen ermee bereikt worden, … .  

Senioren

Senioren zijn voor ons een belangrijke groep: in 2030 zal een vierde van de Herkenaren ouder dan 65 zijn. Hoewel de vergrijzing dus zienderogen toeneemt, is er geen noemenswaardig nieuw beleid te vermelden. Er is enkel de verderzetting van het seniorenloket en het eenzaamheidsloket en de ondersteuning voor het langer zelfstandig wonen voor ouderen. Allemaal zaken die vandaag al bestaan. Hier zijn echt wel meer mogelijkheden en onze fractie zal hierin het voortouw nemen. 

Wonen

Appartementen moeten voor dit bestuur worden toegelaten binnen en buiten de kernen. Overal dus. Het aantal appartementen neemt al enorm toe en we zouden hier toch graag wat duidelijkheid over krijgen. Wij zijn voor alle duidelijkheid zeker niet tegen appartementen. In de kernen zijn ze een duurzame en kwalitatieve woonoplossing, maar in de groene buitengebieden horen ze voor ons niet thuis. Geen verappartementisering.

Erfgoed

Erfgoed bepaalt de identiteit en de herkenbaarheid van onze dorpen. We vinden het behoud ervan dus erg belangrijk, ook omwille van de toeristische waarde. Het bestuur wilde het oud-gemeentehuis van Schulen eerst verkopen en laten slopen. Dit hebben we gelukkig kunnen tegenhouden. Minstens de voorgevel en drie lindebomen blijven nu al behouden. Maar wij zouden liefst het hele gebouw redden en een nieuwe invulling geven in de vorm van een museum of een steunpunt voor startende ondernemers. Ook het oud-gemeentehuis van Donk staat op het lijstje van dit stadsbestuur. We zijn blij dat het renovatiedossier van het Amandinahuis wordt verdergezet en hopelijk wordt afgerond. Voor het kasteel De Pierpont en Park Olmenhof zoekt dit bestuur samen met partners een nieuwe invulling. Wij zijn benieuwd hoe deze invulling er zal uitzien. Kasteel en park moeten zeker in gemeentelijk bezit blijven.

Ondernemers

Het aangekondigde ondernemersloket wordt op de lange baan geschoven. Verder wordt er door het bestuur nog nagedacht over een ondernemersplan met dure externe begeleiding. Misschien wat meer vertrouwen hebben in de kunde van de Herkse ondernemers en eens gaan luisteren naar waar ze echt nood aan hebben?  

Duurzaamheid

We juichen toe dat het bestuur de hele interne werking wil vergroenen. Helaas worden daar geen concrete acties aan gekoppeld. Verder wordt er een energieverantwoordelijke aangesteld. Het is ook voor ons nog afwachten wat die persoon precies zal doen. Het bestuur gaat ook voor een algemene gemeentelijke CO2-reductie tegen 2025. Er is echter nog geen nulmeting en dus ook geen mogelijkheid om op te volgen of we goed bezig zijn. Hiervoor zal de gemeente in de toekomst een beroep doen op ‘tools van het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma’. Het experimenteren met ‘diverse bloemenweides en sneukelhagen’ vinden we wat pover. Meer info wellicht later.

Sport

De voetbalclubs krijgen nieuwe infrastructuur, mits ze samenwerken en er op termijn één club met een afzonderlijk jeugd- en volwassenbestuur overblijft. We kregen geen verduidelijking wat infrastructuur inhoudt (een nieuwe voetbalkantine? Een kunstgrasveld?). We bleven ook in het ongewisse in hoeverre er constructieve gesprekken lopen in verband met een mogelijke samenwerking. Verder is er nog de belofte om enkele looproutes door de Harlaz te bewegwijzeren. Een mager beestje. Mocht de N-VA kunnen beslissen, dan zouden we vol gaan voor een nieuwe voetbalkantine en een kunstgrasveld waar alle jeugd op kan spelen.

Zwerfvuil

De aanpak van zwerfvuil is voor ons een prioriteit en het is positief dat het bestuur hier werk van wil maken. Helaas is het ook hier weer vaagheid troef. “Structurele maatregelen en gepaste reglementen”, wat wil dit concreet zeggen? Wij staan alvast voor een principe van strenge handhaving waarbij de vervuiler betaalt.

Verkeersveiligheid

Herkenaren wonen graag in onze gemeente, maar als ze zich ergens zorgen over maken, dan is het over snelheidsduivels. Het bestuur neemt deze bezorgdheid gelukkig ter harte en maakt 50 000 euro per jaar vrij om in te zetten op maatregelen die de schoolomgevingen en de schoolroutes veiliger zouden moeten maken. Hier vindt het bestuur in ons zeker een partner. We dringen er wel op aan dat er ook werk wordt gemaakt van een parking voor vrachtwagens die nu langs de N2 (Grote Baan) geparkeerd staan. Ze zorgen voor levensgevaarlijke situaties. 

 

 

 
 
 
 

Wij volgen dit alles verder voor u op en nemen waar nodig zelf initiatieven om het leven van de Herkenaren aangenamer te maken. 

De N-VA-gemeenteraadsleden: Danny Jamers, Karolien Grosemans en Johny Franssen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is